Toegang tot en gebruik van deze website is onderworpen aan de voorafgaande aanvaarding van deze algemene voorwaarden. Door deze website te bezoeken of de informatie op deze website te gebruiken, aanvaardt u automatisch de algemene voorwaarden en ziet u af van alle mogelijke claims tegen het Katholiek onderwijs Vlaanderen, VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster (verder ook gekend/benoemd als “GVB Sint-Franciscusschool”), Ouderraad verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool en/of werknemers/vrijwilligers die voortkomen uit het gebruik van de website of het materiaal, de informatie, de beoordelingen of de aanbevelingen die erin zijn opgenomen.


Het doel van deze website is informatie te verstrekken over de Ouderraad, verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool, haar producten en diensten. De informatie zoals opgenomen op deze website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

Accuraatheid en aansprakelijkheid informatie?

Hoewel wij de grootste mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan de Ouderraad niet garanderen deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. GVB Sint-Franciscusschool en de daaraan verbonden Ouderraad aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten?

Deze website draait op beveiligde servers die voldoen aan de GDPR (Siteground), de inhoud is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Van deze website mag niets worden verveelvoudigd, opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, door afdrukken, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van GVB Sint-Franciscusschool of de daaraan verbonden Ouderraad.

Wijzigingen van informatie?

GVB Sint-Franciscusschool en/of de verbonden Ouderraad kan ten allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging de nodige wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aanbrengen aan deze algemene voorwaarde, aan de namen, beelden, afbeeldingen, logo’s en iconen die op deze website worden gebruikt en aan de producten en diensten waarnaar wordt verwezen.

Verwijderen van fotomateriaal of persoonlijke informatie?

GVB Sint-Franciscusschool en/of de Ouderraad zal op eenvoudig verzoek van betrokkene fotomateriaal/informatie over derden getoond op verwijderen.


U kunt uw recht tot het verwijderen van persoonlijke informatie of beeldmateriaal schriftelijk uitoefenen, ter attentie van Ouderraad, GVB Sint-Franciscusschool, Kerkstraat 10, 9250 Waasmunster, België, of per e-mail naar ouderraadcentrum@gvbsifrawa.be. We hebben 30 dagen om op uw verzoek te reageren. Deze periode begint wanneer we uw verzoek schriftelijk ontvangen en alle informatie beschikbaar hebben die nodig is om aan uw verzoek te voldoen.

Links

Deze website bevat een aantal externe links. GVB Sint-Franciscusschool en/of de verbonden Ouderraad kan echter niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden / gesteld voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor de schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van deze externe links.

Privacy

Hiervoor verwijzen we naar onze Privacy Policy.

Cookies

Hiervoor verwijzen we naar onze Cookie Policy.

Informatie

Alle aangeboden onderwijskundige informatie is louter algemeen. Advies is niet gericht naar individuele personen en kan geenszins in de plaats treden van advies gegeven door een betrokken personeelslid.

Toepasbare wetgeving en rechtspraak

Deze voorwaarden worden beheerst, verstaan en uitgevoerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Alle geschillen die kunnen ontstaan uit hoofde van deze voorwaarden worden uitsluiten voorgelegd en beslecht door de bevoegde Belgische rechtbanken.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 13 oktober 2020 herzien en voor het laatst aangepast.

Wanneer is deze verklaring van toepassing?

Deze algemene voorwaarden zijns van toepassing wanneer u onze websites bezoekt, producten koopt uit onze webshop verbonden aan onze activiteiten (zoals ontbijtmanden), contact opneemt met onze ouderwerking of ons een aanvraag stuurt. Door onze websites te bezoeken, producten koopt uit onze webshop verbonden aan onze activiteiten (zoals ontbijtmanden), contact op te nemen met onze ouderwerking of ons een aanvraag te sturen, stemt u in met onze algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

Vragen?

We staan voor open en transparante communicatie en zijn altijd hier om gepaste antwoorden te geven op alle vragen die u heeft over onze algemene voorwaarden. U kunt per e-mail, schriftelijk of telefonisch contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken om een klacht in te dienen die we zo snel mogelijk correct verwerken.

Onze contactgegevens:

Ouderraad verbonden aan GVB Sint-Franciscusschool
VZW Katholieke vrije scholen te Waasmunster
Kerkstraat 10
9250 Waasmunster
België
KBO 0415.881.956
tel. +32 (0)52 46 93 90